Nếu không nghĩ rằng quý vị phải là đối tượng của Treatment Order, quý vị có các lựa chọn dưới đây:

Nói chuyện với nhóm điều trị của mình

Bác sĩ tâm thần điều trị của quý vị có thể hủy bỏ (thu hồi) Treatment Order của quý vị bất cứ lúc nào.

Nhờ trợ giúp để nói chuyện với nhóm điều trị của quý vị

Dịch vụ Independent Mental Health Advocacy có thể giúp quý vị nói chuyện với nhóm điều trị của quý vị về những gì quý vị muốn. Quý vị có thể gọi điện thoại cho họ qua số 1300 947 820.

Thân nhân, bạn bè hoặc người chăm sóc cũng có thể giúp quý vị nói chuyện với nhóm điều trị của quý vị.

Hỏi ý kiến bác sĩ tâm thần khác

Quý vị có thể hỏi ý kiến bác sĩ tâm thần khác về việc điều trị của quý vị và liệu quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn để phải điều trị bắt buộc hay không. 

Quý vị có thể hỏi ý kiến thứ hai bằng cách gọi điện thoại cho Second Psychiatric Opinion Service qua số 1300 503 426 hoặc gửi email đến cho Second Psychiatric Opinion Service.

Hỏi tại sao chúng tôi phán quyết như vậy

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi giải thích bằng văn bản về lý do tại sao Tòa tài phán đã phán quyết như vậy. Điều này gọi là bản trình bày lý do. 

Quý vị có thể yêu cầu bản trình bày lý do:

Quý vị phải yêu cầu trong vòng 20 ngày làm việc sau phiên tòa của quý vị. 

Nếu quý vị yêu cầu bản trình bày lý do, chúng tôi cũng sẽ gửi một bản cho nhóm điều trị của quý vị. Nếu nhóm điều trị của quý vị yêu cầu bản trình bày lý do, chúng tôi cũng sẽ gửi một bản cho quý vị.

Nhờ tư vấn pháp lý

Quý vị có thể nhờ luật sư tư vấn bằng cách liên lạc với: 

Quý vị cũng có thể nhờ luật sư tư giúp mình.

Yêu cầu mở phiên tòa khác

Nếu đang là đối tượng của Treatment Order, quý vị có thể yêu cầu mở phiên tòa khác để hủy (thu hồi) Án lệnh của quý vị bất cứ lúc nào. 

Quý vị có thể yêu cầu mở phiên tòa khác:

Thường mất khoảng 2 tuần kể từ khi quý vị yêu cầu mở phiên tòa khác cho đến khi có phiên tòa của quý vị.

Khiếu nại phán quyết của chúng tôi tại VCAT

Quý vị có thể kháng cáo phán quyết của chúng tôi tại Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT). 


Điều này có nghĩa là VCAT sẽ mở phiên tòa để phán quyết xem có nên hủy (thu hồi) hoặc thay đổi Án lệnh của quý vị hay không.

Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng VCAT.