Tại sao tôi sẽ có phiên tòa của Tòa tài phán về ECT? 

Mental Health Tribunal phán quyết liệu bệnh nhân cần điều trị sốc điện bắt buộc (ECT) hay không. Nếu bác sĩ tâm thần của quý vị muốn điều trị quý vị bằng ECT nhưng quý vị không thể đồng ý một cách sáng suốt, họ phải nộp đơn xin phép của Mental Health Tribunal.
 
Chúng tôi là Tòa tài phán độc lập và sẽ tổ chức phiên tòa công bằng cho quý vị.

Điều gì xảy ra tại phiên tòa xét xử về ECT?

Phiên tòa của Tòa tài phán về ECT là cuộc họp để chúng tôi phán quyết xem quý vị có phải điều trị bằng ECT hay không.

 1. Ba thành viên Tòa tài phán đọc báo cáo từ nhóm điều trị của quý vị và bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp.
 2. Chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị và nhóm điều trị của quý vị. Chúng tôi hỏi quý vị về ý kiến và ý thích của quý vị.
 3. Chúng tôi phán quyết xem quý vị có cần ECT hay không.
 4. Chúng tôi cho quý vị biết phán quyết của chúng tôi.

Phiên tòa kéo dài khoảng một giờ, riêng tư và bảo mật.

Ba thành viên Tòa tài phán tại phiên tòa là:

 • thành viên pháp lý
 • bác sĩ tâm thần thành viên
 • thành viên cộng đồng.

Tòa tài phán sẽ phán quyết tôi có cần ECT bằng cách nào?

Chúng tôi phán quyết xem quý vị có cần ECT hay không dựa trên các tiêu chuẩn trong Mental Health Act 2014.

Nếu quý vị là bệnh nhân diện bắt buộc, trên 18 tuổi, chúng tôi chỉ có thể chấp thuận ECT nếu:

 • quý vị không thể đồng ý một cách sáng suốt và
 • không có cách nào ít hạn chế hơn để điều trị cho quý vị.

Nếu quý vị là bệnh nhân tự nguyện, trên 18 tuổi, chúng tôi chỉ có thể chấp thuận ECT nếu:

 • quý vị không thể đồng ý một cách sáng suốt và
 • không có cách nào ít hạn chế hơn để điều trị cho quý vị và
 • quý vị có instructional directive cho thấy quý vị đồng ý một cách sáng suốt về ECT hoặc medical treatment decision maker cho thấy quý vị đồng ý một cách sáng suốt về ECT bằng văn bản.

Nếu quý vị là bệnh nhân diện bắt buộc, dưới 18 tuổi, chúng tôi chỉ có thể chấp thuận ECT nếu:

 • quý vị đã đồng ý một cách sáng suốt bằng văn bản hoặc
 • quý vị không thể đồng ý một cách sáng suốt và
 •  không có cách nào ít hạn chế hơn để điều trị cho quý vị.

 Nếu quý vị là bệnh nhân tự nguyện, dưới 18 tuổi, chúng tôi chỉ có thể chấp thuận ECT nếu:

 • quý vị đã đồng ý một cách sáng suốt bằng văn bản hoặc
 • quý vị không thể đồng ý một cách sáng suốt nhưng người có thẩm quyền pháp lý về việc đồng ý đã đồng ý bằng văn bản và
 • không có cách nào ít hạn chế hơn để điều trị cho quý vị.

Tòa tài phán thực sự sẽ phán quyết điều gì? 

Nếu các tiêu chuẩn đều được đáp ứng, Tòa tài phán sẽ cấp án lệnh quý vị phải được điều trị bằng ECT và sẽ phán quyết:

 • án lệnh sẽ kéo dài bao lâu (tối đa 6 tháng) và
 • được phép điều  trị bằng ECT bao nhiêu lần (tối đa 12 lần).

Nếu không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, Tòa tài phán sẽ từ chối đơn xin của bác sĩ tâm thần của quý vị để điều trị cho quý vị bằng ECT.

Tại sao tôi nên dự phiên tòa? 

Điều quan trọng là quý vị dự phiên tòa để trình bày cho chúng tôi biết quý vị nghĩ như thế nào về việc điều trị bằng ECT.

Nếu quý vị không dự phiên tòa, chúng tôi sẽ phải phán quyết mà quý vị không có mặt.

Làm thế nào để chuẩn bị cho phiên tòa của quý vị

Quý vị có thể thực hiện những điều dưới đây để chuẩn bị:

 • Nhờ ai đó giúp quý vị chuẩn bị
 • Đọc báo cáo của nhóm điều trị về quý vị
 • Hoạch định những gì quý vị sẽ trình bày
 • Đem theo advance statement của mình nếu có văn bản này

Nhóm điều trị của quý vị sẽ viết bản báo cáo cho Tòa tài phán về lý do tại sao họ cho rằng quý vị cần điều trị bằng ECT. Quý vị nên được cung cấp một bản sao bản báo cáo này trước phiên tòa của quý vị ít nhất 2 ngày. Nếu chưa nhận được bản sao bản báo cáo này, quý vị hãy hỏi nhóm điều trị để họ đưa cho quý vị một bản.
 
Quý vị có thể lập kế hoạch những gì quý vị muốn trình bày tại phiên tòa bằng cách viết ra:

 • Quý vị hiểu gì về ECT
 • Quý vị có muốn được điều trị bằng ECT hay không và tại sao
 • Bất kỳ cách điều trị nào khác quý vị muốn và tại sao
 • Bất cứ điều gì trong báo cáo quý vị nghĩ là sai.

Nhờ giúp đỡ

Muốn biết thêm thông tin hoặc liên lạc với chúng tôi

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au
 
Muốn có thông dịch viên

Hãy gọi cho chúng tôi và có thông dịch viên của Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS National)
số 131 450
 
Nếu muốn có thông dịch viên tại phiên tòa của mình, quý vị hãy nói cho dịch vụ y tế của quý vị biết. Chúng tôi sẽ trả chi phí dịch vụ này.

Muốn có luật sư

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

Muốn có người giúp quý vị nói chuyện với nhóm điều trị của mình

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

Muốn có ý kiến của bác sĩ tâm thần khác

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au