Mental Health Tribunal là gì? 

Mental Health Tribunal phán quyết liệu bệnh nhân cần điều trị sức khỏe tâm thần bắt buộc (phải điều trị cho quý vị) hay không. Chúng tôi độc lập với dịch vụ y tế của quý vị và tổ chức phiên tòa công bằng để bảo vệ các quyền hạn của quý vị. 

Điều gì xảy ra trong phiên tòa?

Phiên tòa của Tòa tài phán là cuộc họp để chúng tôi phán quyết xem quý vị có phải điều trị sức khỏe tâm thần hay không.

 1. Ba thành viên Tòa tài phán đọc báo cáo từ nhóm điều trị của quý vị và bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp
 2. Chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị và nhóm điều trị của quý vị. Chúng tôi hỏi quý vị về ý kiến và ý thích của quý vị.
 3. Chúng tôi phán quyết nếu việc điều trị của quý vị sẽ là bắt buộc (phải điều trị cho quý vị) hay không
 4. Chúng tôi cho quý vị biết phán quyết của chúng tôi.

Phiên tòa kéo dài khoảng một giờ, riêng tư và bảo mật.

3 thành viên Tòa tài phán tại các phiên tòa là:

 • thành viên pháp lý
 • bác sĩ tâm thần hoặc thành viên y khoa
 • thành viên cộng đồng.

Tại sao tôi nên dự phiên tòa?

Phiên tòa của chúng tôi là cơ hội quan trọng để quý vị cho biết ý kiến về việc quý vị có cần điều trị bắt buộc hay không. Nếu quý vị không dự phiên tòa, chúng tôi sẽ phải phán quyết mà quý vị không có mặt.

Tòa tài phán thực sự sẽ phán quyết về điều gì? 

Chúng tôi có thể phán quyết hủy (thu hồi) Treatment Order của quý vị. Nếu chúng tôi hủy Treatment Order của quý vị, quý vị có thể quyết định có nên tiếp tục việc điều trị hay không.

Chúng tôi cũng có thể phán quyết thực hiện một trong các án lệnh dưới đây:

 • Community Treatment Order – Quý vị phải điều trị nhưng không cần phải nằm viện. Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, Án lệnh này có thể kéo dài đến 12 tháng. Bác sĩ tâm thần điều trị của quý vị có thể hủy bỏ Án lệnh này bất cứ lúc nào.
   
 • Inpatient Treatment Order – Quý vị phải nằm viện và điều trị. Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, Án lệnh này có thể kéo dài đến 6 tháng. Bác sĩ tâm thần điều trị của quý vị có thể hủy Án lệnh này hoặc đổi Án lệnh này thành Community Treatment Order bất cứ lúc nào.

Nếu quý vị dưới 18 tuổi, Treatment Order chỉ có thể kéo dài tối đa 3 tháng.

Tòa tài phán sẽ phán quyết như thế nào? 

Chúng tôi phán quyết xem quý vị có cần Treatment Order hay không bằng cách trả lời 4 câu hỏi này dựa trên các tiêu chuẩn trong Mental Health Act 2014:

 1. Quý vị có bị bệnh tâm thần hay không?
 2. Quý vị có cần được điều trị ngay bây giờ để ngăn chặn sự suy giảm nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần hoặc sức khỏe thể chất của quý vị, hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến bản thân quý vị hoặc người khác hay không?
 3. Liệu quý vị sẽ được điều trị ngay nếu quý vị là đối tượng của Treatment Order?
 4. Có phải Treatment Order là cách duy nhất để bảo đảm quý vị sẽ được điều trị quý vị cần thiết?

Nếu câu trả lời cho tất cả 4 câu hỏi là 'có', chúng tôi sẽ cấp Treatment Order.

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào nêu trên là 'không', chúng tôi sẽ hủy bỏ (thu hồi) Treatment Order. của quý vị.

Làm thế nào để chuẩn bị cho phiên tòa của quý vị? 

Quý vị có thể làm những điều dưới đây để chuẩn bị:

 • nhờ ai đó giúp quý vị chuẩn bị
 • đọc báo cáo của nhóm điều trị về quý vị
 • hoạch định những gì quý vị sẽ trình bày
 • đem theo advance statement của mình nếu có văn bản này.

Nhóm điều trị của quý vị sẽ viết bản báo cáo cho Tòa tài phán về lý do tại sao họ cho rằng quý vị cần điều trị bắt buộc. Quý vị nên được cung cấp một bản sao bản báo cáo này trước phiên tòa của quý vị ít nhất 2 ngày. Nếu chưa nhận được bản báo cáo này, quý vị hãy hỏi nhóm điều trị để họ đưa cho quý vị một bản.

Quý vị có thể lập kế hoạch những gì quý vị muốn trình bày tại phiên tòa bằng cách viết ra:

 • Quý vị nghĩ như thế nào về việc điều trị của mình?
 • Quý vị nghĩ gì về là đối tượng của Treatment Order?
 • Nếu đang ở trong bệnh viện, quý vị có muốn được điều trị trong cộng đồng hay không?
 • Ai có thể giúp quý vị không bị bệnh trở lại? Bằng cách nào?
 • Có bất kỳ tiêu chuẩn nào trong 4 tiêu chuẩn không áp dụng với quý vị hay không? Tại sao?
 • Có bất cứ điều gì sai trong bản báo cáo hay không?

Nhờ giúp đỡ

Muốn biết thêm thông tin hoặc liên lạc với chúng tôi

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au
 
Muốn có thông dịch viên
 
Hãy gọi cho chúng tôi và có thông dịch viên của Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS National) số 131 450

Nếu muốn có thông dịch viên tại phiên tòa của mình, quý vị hãy nói cho dịch vụ y tế của quý vị biết. Chúng tôi sẽ trả chi phí dịch vụ này.
 
Muốn có luật sư

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

Muốn có người giúp quý vị nói chuyện với nhóm điều trị của mình

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

Muốn có ý kiến của bác sĩ tâm thần khác

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au