Waa maxay Mental Health Tribunal?

Mental Health Tribunal waxay go’aan ka gaartaa haddii bukaanadu u baahan yihiin daaweyn caafimaad oo maskaxada ah oo khasaba (daaweyn ay waajib tahay inay qaataan). Waan ka madax banaanahay adeegaaga caafimaadka waxaanuna bixinaa dhegaysi cadaalad ah si loo ilaaliyo xuquuqdaada.

Maxaa ka dhacaya dhegaysiga Maxkamada Taraybuunlka?

Dhegaysiga Taraybuunalku waa kulan aan go’aan kaga gaarno daaweynta caafimaadka Dhimirka. 

 1. Saddex xubnood oo ka socda Taraybuunalka ayaa akhriya warbixin ka timid kooxdaada daaweynta iyo macluumaad kasta oo aad bixisay.
 2. Waxaanu wada hadal la yeellanaa adiga iyo kooxda daaweynta. Waxaana lagu weydiinayaa fikradaada wixii ku saabsan iyo waxaad jeclaan lahayd.
 3. Waxaan go’aan ka gaaraa haddii daaweyntaadu noqonayso khasab (daaweynta ay tahay waajib inaad qaadato) 
 4. Waxaan kuu sheegaynaa go’aankayaga. 

Dhegaysigu wuxuu qaataa saacad. Waxaanu wax u qabanaa si qarsoodi ah oo barayfit ah. 

3 xubnood oo Taraybuunalka ka socdaa waa: 

 • Xubin sharci yaqaan ah
 • Dhakhtar cilmi nafsiga yaqaan
 • Xubin bulshada ka socda.

Maxaan dhegaysiga maxkamada u aadayaa?

Dhegaysigu waa muhiim inaad fikradaada dhiibato wixii ku saabsan haddii aad u baahan tahay daaweyn khasab ah. Haddii aadan imaan waxaanu go’aan gaaraynaa la’aantaa. 

Maxaa maxkamada Taraybunalku go’aaminaysaa?

Waxaanu go’aansan karaa in la (laalo) Amarka Daaweyntaada. Haddii aad ka baxdo Amarka daaweynta waxaad go’aan ka gaari kartaa inaad sii wado daaweynta.

Waxaanu kaloo go’aamin karaa mid ka mid ah amaradaan soo socda:

 • Amarka Daaweynta Bulshada – Waxaa waajib kugu ah inaad qaadato daaweyn laakiin uma baahnid inaad isbitaalka joogto. Haddii aad jirto 18 sanadood ama ka weyn Amarkaani wuxuu jiri karaa ilaa 12 bilood. Dhakhtarkaaga cilmi nafsiga ayaa laali kara waqti walba.
   
 • Amarka Isbitaal ku Daaweynta – waxaa waajiba inaad isbitaalka joogto daawana qaadato. Haddii aad jirto 18 sanadood ama ka weyn amarkaasi wuxuu noqon karaa ilaa 6 bilood. Dhakhtarka ku daaweynaya ayaa laali kara Amarkaan ama u bedeli kara Amarka Bulsha ku Daaweynta waqti walba. 

Haddii aad ka yar tahay 18 sanadood Amarka Daaweynta wuxuu noqon karaa keliya ilaa 3 bilood. 

Sidee Maxkamada Taraybuunalku go’aan uga gaaraysaa? 

Waxaan go’aan ka gaaraa haddii aad u baahan tahay Amarka Daaweynta adiga oo ka jawaabaya 4 su’aallood oo ku salaysan arrimaha lagu saleeyo go’aanka ee Xeerka Caafimaadka Dhimirka 2014.

 1. Ma qabtaa jirada dhimirka?
 2. Ma u baahan tahay daaweyn si looga hortago ka sii darida caafimaadkaaga dhimirka ama caafimaadka jireed, taas oo aad khatar kugu ah ama qof kaleeto?
 3. Hadda ma lgu daweeyaa haddii aad ku jirto Amarka Daaweynta?
 4. Amarka Daaweyntu ma sida keliya oo lagu xaqiijin karo inaad heli doonto daawada aad u baahan tahay baa? 

Haddii aad 4ta su’aallodba aad kaga jawaabto haa waxaanu samaynaynaa Amarka Daaweynta.   

Haddii jawaabta su’aallahani yihiin maya waanu burin doona Amarka Daaweynta.  

Sidaad ugu diyaargaroobayso dhagaysiga maxkamada? 

Waxaad samayn kartaa waxyaallahaan si aad u diyaargarowdo:

 • Raadi qof ku caawima inaad diyaar garawdo
 • Akhri kooxda daaweynta warbixintooda kugu saabsan
 • Qorshayso waxaad oran doonto
 • keenso qoraalkaaga mustaqbileed haddii aad mid haysato.

Kooxdaada daaweynta ayaa u qori doonta warbixin Taraybuunalka ku saabsan sababta ay ugu malaynayaan inaad u baahan tahay daaweyn khasab ah. Waa in lagu siiyaa koobiga warbixintaan ugu yaraan 2 berri ka hor dhagaysiga maxkmada. Weydiiso kooxda daaweynta koobiga haddii aan horay laguu siin mid.

Waxaad qorshayn kartaa waxaad doonayso inaad tiraahdo marka maxkamadu socoto adigoo qoranaya:

 • Maxaad u malaynaysaa daaweynta?
 • Maxaad u malaynaysaa inaad ugu jirto Amarka Daaweynta?
 • Haddii aad isbitaal ku jirto, ma waxaad doorbidaysaa in lagugu daaweeyo bulshada dhexdeeda?
 • Yaa ku caawimaya si aad u ladnaato? Sidee?
 • Ma jirtaa mid ka mid ah shuruudaha aan adiga ku khusayn? Sababtuse waa maxay?
 • Wax warbixinta ka mid ah oo qalad ahi ma jiray?

Raadi caawimaad

Maclumaad intaas ka badan ama inaad nala soo xiriirto

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au

Mutarjumiin  

Naga soo wac Turjumaanka afcelinta Translating and Interpreting Service (TIS National) 
131 450

Haddii aad rabto turjumaan dhegaysigaaga u sheeg adeega caafimaadka. Waan bixinaynaa kharajka.

Garyaqaan

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

Caawimada la hadalka kooxdaada daaweynta

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

Aragtida labaad oo dhakhtar kale

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au