Haddii aadan aaminsanayn in lagugu daaweeyo Treatment Order, waxaad haysataa xalalkaan: 

La hadal kooxda daaweyntaada

Dhakhtarkaaga cilmi-nafsiga ayaa ka bixi kara (ka noqon kara) Amar Ku-daaweynta waqti kasta.

Hel caawimaad si aad ula hadasho kooxda daaweynta

Adeega Independent Mental Health Advocacy ayaa kaa caawin kara inaad kala hadasho kooxdaada daaweynta wixii ku saabsan waxaad rabto inaad samayso. Waxaad ka wici kartaa 1300 947 820.

Xubin ka mid ah qoyska, saaxiib ama daryeelle ayaa laga yaabaa in uu awoodo in uu kaa caawimo inaad la hadasho kooxda daaweyntaada.

Ka hel aragti labaad dhakhtar kale oo yaqaana cilmi nafsiga.

Waxaad kaloo fikrad labaad weydiin kartaa dhakhtar kale oo cilmi nafsiga ah wixii ku saabsan daaweyntaada ama haddii aad buuxiso shuruudaha khasab ku daaweynta. 

Waad weydiin kartaa aragti labaad adigoo wacaya Second Psychiatric Opinion Service kana wacaya 1300 503 426 ama email uga diraya:  Second Psychiatric Opinion Service.

Weydii sababta aan go’aankayaga u samaynay

Waxaad nagu weydiin kartaa qoraal sababta maxkamadu u samaysay go’aankeeda. Kan waxaa loogu yeeraa sababaha caddaynta qoraalka. 
Waxaad weydiin kartaa sababaha qoraalka:

Codsiga waxaa waajiba in lagu sameeyo 20 berri oo shaqo ka dib dhegaysigaaga. 

Weydii sababaha qoraalka caddaynta waxaana kuu soo diraynaa koobiga kooxda daaweynta. Haddii kooxdaada daaweynto ku weydiiyaan sababaha qoraalka caddaynta waxaan kuu soo diri doona koobi. 

Raadso talada sharciyeed 

Waxaad weydiisan kartaa garyaqaan wixii talo ah adiga oo kala xiriiraya: 

Waxaad kaloo weydiin kartaa garyaqaan gaar ah si uu kuu caawimo.

Weydiiso dhegaysiga Maxkamad kaleeto

Haddii aad ku jirto Amar ku daaweynta waxaad codsan kartaa dhegaysi kale si looga noqdo  Amarka (laalid) waqti kasta. 

Waxaad codsan kartaa dhegaysi kale:

Caadatan waxay qaadataa qiyaas ahaan 2 asbuuc laga bilaabo markaad codsato dhegaysi kale waqtiga la qabanayo dhegaysigaaga. 

Rafcaan kaga qaadashada go’aanka VCAT

Waxaad rafcaan kaga qaadan kartaa go’aankayaga Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT).

Taas macneheedu waxa weeye VCAT ayaa qaban doonta dhegaysi si go’aan looga gaaro  ama in la baabi’iyo ama la bedelo  Go’aankaaga.

Ka hel macluumaa intaas ka badan websaytka VCAT ( VCAT website).